FC Cranendonck verwerkt persoonsgegevens van leden en andere relaties. In deze
privacyverklaring willen wij u graag in het kort informeren hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die direct of indirect iets over die
persoon zeggen zoals naam, (e-mail)adres, postcode, telefoonnummer, woonplaats,
geboortedatum, bankrekeningnummer, data ingang en beëindiging van het lidmaatschap of
relatie.

Van wie verwerkt FC Cranendonck persoonsgegevens?

FC Cranendonck verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) relaties zoals leden, personen die
lid willen worden en voormalige leden van FC Cranendonck, van personen met wie zij anderszins
een relatie heeft, wil krijgen of gehad heeft, zoals bijvoorbeeld sponsoren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Het bestuur van FC Cranendonck is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkte groep van personen van het bestuur,
en commissies van FC Cranendonck en alleen voor zover dat noodzakelijk of wenselijk is voor
het doel van de gegevensverwerking. Voorbeelden hiervan zijn de ledenadministratie,
contributieheffing, berichtgeving aan de leden, het registreren van bezoeken aan de website(s)
en het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten.

Hoe geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren leden, of hebben leden verklaard
akkoord te gaan met het gebruik van de aan ons verstrekte gegevens conform deze
privacyverklaring. Voor minderjarige leden onder 16 jaar is toestemming nodig van een ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger om een lidmaatschap met onze vereniging aan te gaan.
Niet- leden geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens door ondertekening
van een overeenkomst met onze vereniging als b.v. sponsor c.q. donateur.

Waarvoor verwerkt FC Cranendonck uw persoonsgegevens?

FC Cranendonck verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder:

  1. om een lidmaatschapsrelatie of een andere relatie met u te kunnen aangaan
  2. voor aankondigingen van activiteiten (bijv. vergaderingen, wedstrijden en jubilea).
  3. voor de bedrijfsvoering van FC Cranendonck (bijv. contributie inning)
  4. om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen

Verwerkt FC Cranendonck ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals over gezondheid, religie of
levensovertuiging, etnische afkomst en ras. FC Cranendonck verwerkt dergelijke gegevens niet.
Pasfoto’s van leden die wedstrijden spelen worden gebruikt voor spelerskaarten, dit is een
verplichting van de KNVB.

Verwerkt FC Cranendonck ook foto’s en video opnames?

FC Cranendonck kan tijdens activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, foto- en
video opnames maken en deze gebruiken voor publicatie in mededelingen, op te website en of
social media. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden
zij hierover apart ingelicht. Leden en ouders van jeugdleden kunnen bij aangaan van het
lidmaatschap schriftelijk bezwaar maken tegen publicatie van opnames. Personen kunnen ook
altijd bij het bestuur vragen om verwijdering van dergelijk beeldmateriaal indien men hier bezwaar
tegen heeft.

Hoe gaat FC Cranendonck om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt, bewaard, beveiligd en uitsluitend gebruikt door
daartoe bevoegde personen uit het bestuur en commissies. Degenen die toegang hebben tot uw
gegevens zijn tot geheimhouding daarvan verplicht. FC Cranendonck houdt zich bij de
verwerking van persoonsgegevens aan de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming & de Nederlandse wet- en regelgeving.

Hoe gaat Voetbalvereniging FC Cranendonck om met verstrekking van gegevens aan
derden?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Indien
noodzakelijk voor de beschreven doelen en voor wettelijke verplichtingen kunnen wij uw
gegevens verstrekken aan derden (bijvoorbeeld de uitwisseling van vereiste gegevens met de
KNVB).

Welke rechten heeft u?

U heeft ten alle tijde recht op:
1) inzage in uw persoonsgegevens
2) wijziging van onjuiste gegevens en aanvulling van ontbrekende gegevens.
3) in bepaalde gevallen: op beperking van de verwerking
4) toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.
Als u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot de secretaris en/of het bestuur van
FC Cranendonck.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

FC Cranendonck bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bij beëindiging van een lidmaatschap zullen de
persoonsgegevens tot maximaal 3 maanden na afloop van alle verplichtingen worden bewaard.

Waar kunt u terecht voor vragen of klachten?

Voor vragen of opmerkingen en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
zich wenden tot het bestuur van FC Cranendonck. Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens in Den Haag.